Medlemsbetingelser for CrossFit Copenhagen

§ 1. Medlemskabet
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og CrossFit Copenhagen eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”CrossFit Copenhagen”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos CrossFit Copenhagen har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til CrossFit Copenhagen. Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 9. 

§ 2. Ændringer
CrossFit Copenhagen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på CrossFit Copenhagens hjemmeside.

§ 3. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Årsmedlemskaber kan ikke opsiges før endt periode. 

§ 4. Medlemskort
Det er medlemmets ansvar at anskaffe sig et personligt medlemskort inden for 10 dage fra medlemskabets start. Medlemskortet kan hentes i alle receptioner, uagtet hvilken box medlemmet er indmeldt i. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til CrossFit Copenhagen, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§ 5. Betaling
Ved oprettelse af et kontant medlemskab, forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som CrossFit Copenhagen betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af CrossFit Copenhagens ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning. Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/ dankort medbringes.

§ 6. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS/DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har CrossFit Copenhagen ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder CrossFit Copenhagen sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos CrossFit Copenhagen, indtil betaling af CrossFit Copenhagens tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte CrossFit Copenhagens faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 7. Prisændringer
Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§ 8. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter CrossFit Copenhagens gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.OBS! Gratis tilbudsmedlemskaber kan ikke sættes i bero, før de er ændret til betalingsmedlemskab. 

§ 9. Opsigelse af medlemskaber
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Alle tilbudsmedlemskaber købt via CrossFit Copenhagens hjemmeside har en bindingsperiode på minimum 3 måneder. Medlemskaber vundet ved konkurrencer eller CrossFit Eksperimentet o.l. er ikke betegnet som tilbudsmedlemskaber og har derfor løbende måned + 1 måneds opsigelse og IKKE 3 måneder. 
Opsigelse kan kun ske ved udfyldelse af online formular her. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift. 
Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato. 
Ønsker man at fortryde køb af medlemskab, kan dette gøres inden for en periode af 14 dage efter køb af medlemskabet, såfremt medlemmet ikke har booket hold, modtaget medlemskort eller deltaget på hold. MAN ER IKKE UDMELDT FØR MAN HAR MODTAGET EN KVITTERING HERPÅ.

§ 10. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Personer under 16 år kan kun deltage på CrossFit Copenhagens børnehold. 

§ 11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Copenhagen. Al træning på CrossFit Copenhagens hold skal ske med sko på. CrossFit Copenhagen tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 12. Værdigenstande
CrossFit Copenhagen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 13. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af CrossFit Copenhagen's personale, skal altid følges.

§ 14. Afmelding af reservation og fremmøde 
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via hjemmesiden/app'en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet.

Fremmøde skal ske senest 5 minutter før holdstart på terminalen i centeret med medlemmets personlige medlemskort. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt et gebyr pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt, til tiden og med medlemskortet. CrossFit Copenhagen er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt. 

Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet. 

Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS/DIBS medlemskab - et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har CrossFit Copenhagen ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. 

§ 15. Doping
Findes der bevis på brug af doping, herunder også "social drugs", medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle CrossFit Copenhagens træningscentre og alle andre træningscentre relaterede hertil.

§ 16. Udelukkelse af medlem
CrossFit Copenhagen kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 17. Ændring af medlembetingelser
CrossFit Copenhagen kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på CrossFit Copenhagens hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. CrossFit Copenhagen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 18. Automatisk dørsystem og træning uden opsyn
CrossFit Copenhagen har i udvalgte centre installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøre ved hjælp af det udleverede personlige medlemskort.Der er adgang til centrene via dørsystemet fra centrene åbnes om morgenen til lukketid. Det er som udgangspunkt fra kl. 5.45-22.00 i hverdagene og fra 7.45-18.00 i weekenden.Det er ikke tilladt at tage gæster med, ligesom det ikke er tilladt at lukke ikke-medlemmer ind i centeret. Det er kun tilladt at gå ind i centeret, efter man har kørt sit medlemskort igennem kortlæseren. Lukker man personer ind i centeret, hæfter man for dem. Ved træning på egen hånd, er det ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret.Alle centre har videoovervågning, og enhver overtrædelse af ovenstående vil medføre annullering af medlemskab og en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle CrossFit Copenhagens centre.

§ 19. Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 9. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§ 20. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et alle zoners medlemskab. 

§ 21. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med Nets' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§ 22. Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til [Center] kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan [Center] uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 23. Medlembetingelsernes omfangOvenstående - samt accept af at træning sker på eget ansvar - gælder for alle medlemmer i CrossFit Copenhagen, dvs. for holdtræning, privattimer, Open Gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til CrossFit Copenhagen relaterede aktiviteter. 
For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til CrossFit Copenhagens hjemmeside (www.crossfitcopenhagen.dk).