Medlemsbetingelser for CrossFit Copenhagen


§ 1. Medlemskabet
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og CrossFit Copenhagen eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”CrossFit Copenhagen”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos CrossFit Copenhagen har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til CrossFit Copenhagen. Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 9. 


§ 2. Ændringer
CrossFit Copenhagen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på CrossFit Copenhagens hjemmeside.

§ 3. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. 


§ 4. Medlemskort
Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til CrossFit Copenhagen, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.


§ 5. Betaling
Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som CrossFit Copenhagen betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af CrossFit Copenhagens ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning. Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/ dankort medbringes.


§ 6. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS/DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne
forfaldsdato, har CrossFit Copenhagen ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder CrossFit Copenhagen sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos CrossFit Copenhagen, indtil betaling af CrossFit Copenhagens tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte CrossFit Copenhagens faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.


§ 7. Prisændringer
Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.


§ 8. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum i 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter CrossFit Copenhagens gældende takster. Dog skal der ikke betales gebyr ved fremvisning af lægeerklæring, synlig skade eller i forbindelse med graviditet. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.


§ 9. Opsigelse af medlemskaber
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. 
Opsigelse kan  ske ved personlig henvendelse i et center under CrossFit Copenhagen i receptionens åbningstid, eller online her. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift. 
Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato. 
Ønsker man at fortryde køb af medlemskab kan dette gøres inden for en periode af 14 dage efter køb af medlemskabet, såfremt medlemskabet ikke er taget i brug. 
MAN ER IKKE UDMELDT FØR MAN HAR MODTAGET EN KVITTERING HERPÅ.


§ 10. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.


§ 11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes.
Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Copenhagen. CrossFit Copenhagen tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.


§ 12. Værdigenstande
CrossFit Copenhagen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.


§ 13. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af CrossFit Copenhagen's personale, skal altid følges.


§ 14. Afmelding af reservation
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via hjemmesiden for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før
starttidspunktet. Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS/DIBS medlemskab - et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har CrossFit Copenhagen ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. For så vidt angår kontant-medlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode.


§ 15. Doping
Findes der bevis på brug af doping, herunder også "social drugs", medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle CrossFit Copenhagens træningscentre og alle andre træningscentre relaterede hertil.


§ 16. Udelukkelse af medlem
CrossFit Copenhagen kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af
medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.


§ 17. Ændring af medlembetingelser
CrossFit Copenhagen kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på CrossFit Copenhagens hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at
opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. CrossFit Copenhagen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr
og åbningstider.


§ 18. Medlembetingelsernes omfang
Ovenstående - samt accept af at træning sker på eget ansvar - gælder for alle medlemmer i CrossFit Copenhagen, dvs. for holdtræning, privattimer, open gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til CrossFit Copenhagen relaterede aktiviteter. For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til CrossFit Copenhagens hjemmeside (pt www.crossfitcopenhagen.dk).